MEMOHON KEPADA ALLAH PETUNJUK

Allah عزّوجلّّ berfirman,

مَن يّػهَْدِّ اّ ا للُّ فَّػهُوَّ اّلْمُهْتَدِّ وَّمَن يُّضْلِلّْ فَّػلَن تََِّدَّ لَّوُّ وَّلِيّاًّ مرْشِداًّ

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yangdisesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin-pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.” (QS. al-Kahfi/18:17).

Dan petunjuk itu ada dua macam: Petunjuk yang bersifat global yaitu petunjuk kepada iman dan islam dan hal ini terjadi untuk setiap Mukmin, dan yang kedua petunjuk yang sifatnya terperinci yaitu petunjuk untuk mengetahui perincian-perincian bagian iman dan Islam, dan membantunya untuk mengerjakan hal itu. Dan hal ini dibutuhkan oleh setiap Mukrnin malam dan siang hari, maka Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk selalu membaca pada setiap raka’at shalat mereka firman Allah, اىدِنػَػا اّلصِّرَاطَّ سّتَقِيمَّ الم “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” (QS. al-Fatihah/1:6).

Dan begitu juga Nabi صلى الله عليه وسلم membaca dalam do’anya sebagai pembukaan pada shalat malam:

اىْدِنِّ لِّمَا اّخْتُلِفَّ فِّيوِّ مِّنّْ اّلَْْقِّّ بِِِّذْنِكَّ إِّناكَّ تَّػهْدِي مَّنّْ تَّشَاءُّ إِّلَّّ صِرَاطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ

“Tunjukilah aku kepada kebenaran-kebenaran dengan izin Engkau, sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.” (HR. Muslim).

Dan juga Nabi selalu mewasiatkan kepada Mu’adz Ibnu Jabal رضي الله عنه untuk berdo’a setiap selesai shalat:

اللاهُامّ أَّعِنِّّ عَّلَى ذِّكْرِؾَّ وَّشُكْرِؾَّ وَّّحُسْنِّ عِّبَادَتِكَّ

“Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan melaksanakan ibadah yang baik kepada-Mu.” (HR. Abu Daud, An-Nasa’i dan dishahihkan oleh al-Albani).

Dan do’a istiftah (pembukaan) Nabi صلى الله عليه وسلم pada suatu saat malam:

اىْدِنِّ لَِِّحْسَنِّ اّلَِْخْلََؽِّ لَّّ يّػهَْدِي لَِِّحْسَنِهَا إِّالّ أَّنْتَّ وَّاصْرِؼّْ عَّنِّّّ سَيِّئَػهَا لَّّ يَّصْرِؼُّ عَّنِّّ سَّيِّئَػهَا إِّالّ أَّنْتَّ

“Tunjukilah aku untuk berakhlak yang baik tidaklah ada yang mampu memberikan petunjuk untuk perbaikan akhlak kecuali Engkau dan jauhkanlah dariku kejelekannya tidaklah ada yang menjauhkan dariku kejelekannya kecuali Engkau.” (HR. Muslim).

Dan sungguh Nabi صلى الله عليه وسلم telah memerintahkan Ali Ibnu Abu Thalib رضي الله عنه untuk meminta kepada Allah petunjuk dan kebenaran:

اللاهُامّ إِّنِّّ أَّسْأَلُكَّ اّلْْدَُى وَّال ا سدَادَّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk dan kebenaran.” (HR. Muslim).

Dan juga mengajarkan al-Hasan Ibnu Ali رضي اّلله عّنهما untuk membaca pada setiap qunut witir:

اللاهُامّ اّىْدِنِّ فِّيمَنّْ ىَّدَيْتَّ

“Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk.” (HR. Ashabus Sunan dan dishahihkan oleh al-Albani).